Styringsdialogmøder

Styringsdialog mellem Randers Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Randers Kommune

Randers Kommune gennemføre hvert efterår styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Randers. Kommunen har gennemført dialogmøder med de enkelte boligorganisationer og et fælles dialogmøde for alle boligorganisationerne.

Almenboligloven fastsætter de landsdækkende målsætninger for den almene boligvirksomhed og omfatter økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering. Det er disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen.

Dette gøres ved i styringsdialogen at evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater i relation til målsætningerne og afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation.

Forud for dialogmøderne har boligorganisationerne indsendt dokumentationspakker, som sammen med årsregnskaberne danner grundlag for drøftelserne på møderne.

Det er Miljø & Teknik, sekretariatet, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Randers Kommune har ansvaret for at gennemføre styringsdialogen mindst én gang årligt.

Referater fra de sidste års styringsdialogmøder